Глосарій » Аутсорсинговий відділ збуту
 

Глосарій

Cтажування - це підвищення кваліфікації робітників і фахівців з вищою освітою з метою засвоєння кращого вітчизняного чи зарубіжного досвіду, набуття практичних умінь і навичок щодо виконання обов’язків на займаній посаді або на посаді, на яку претендує безробітний. Стажування проводиться на підприємстві, в установі, організації безпосередньо на замовлення роботодавців з подальшим працевлаштуванням. У програмі визначається термін стажування не більше трьох місяців з урахуванням 40-годинного тижневого навантаження, зміст завдань та обсяг часу, відведений на їх виконання.

Програма стажування складається з трьох розділів:
1 розділ — ознайомлення з підприємством, його структурою, підрозділом, робочим місцем, правилами внутрішнього розпорядку, вивчення та засвоєння питань з охорони праці на підприємстві, робочому місці;
2 розділ — включаються питання, пов’язані з оволодінням уміннями та навичками виконання робіт на конкретній посаді або робочому місці за професією (спеціальністю), що мають пряме відношення до мети стажування. Програма стажування може містити особисте завдання стажиста, що доручається йому керівником підрозділу з урахуванням профілю роботи (кваліфікаційного рівня), і передбачати вирішення однієї чи декількох виробничих завдань тощо;
3 розділ — включаються питання, пов’язані з узагальненням набутих знань, умінь, навичок та досвіду роботи в процесі стажування; пропозиції щодо удосконалення організації стажування.

Звіт про стажування складається безробітним і подається керівнику стажування не пізніше як в передостанній день стажування. Він має містити відомості про виконання всіх розділів програми, у тому числі розділу охорони праці та стислі пропозиції безробітного щодо набутого досвіду.


Випробувальний термін - це термін, протягом якого роботодавець перевіряє професійні та ділові якості прийнятого працівника.
При укладенні трудового договору сторонами може бути обумовлене випробування з метою перевірки відповідності працівника роботі, яку йому доручає. Потрібно звернути увагу, що встановлювати випробування - це право, а не обов'язок власника, тому воно визначається угодою сторін.


Кар'єра - це успішне просування в області суспільної, службової, наукової та іншої діяльності. Вона є невід'ємною частиною життєвого укладу тієї людини, яка хоче домогтися успіху в житті.

 

Кар'єрний ріст - це все ті ж методи і дії, які людина може застосувати для досягнення будь-яких поставлених ним цілей.


Оплата праці (заробітна плата) — грошовий вираз вартості і ціни робочої сили, який виступає у формі будь-якого заробітку, виплаченого власником підприємства працівникові за виконану роботу.